Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на фуражен цех, автомобилна везна и комплекс за съхранение на зърнени товари на територията на  Пристанищен терминал Свищов"  публикувана под номер 01468-2013-0002 в Регистъра на обществените поръчки
29.11.2013 г.

 

Обществената поръчка е публикувана под номер 01468-2013-0002 в Регистъра на обществените поръчки на АОП.

 

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП за извършени плащания по договор за обществени поръчки:


Октомври 2014 г. - 14.11.2014 г., 20:37 ч.
Ноември 2014 г. - 11.12.2014 г., 17:48 ч.
Февруари 2015 г. - 17.03.2015 г., 11:03 ч.
Март 2015 г. - 18.04.2015 г., 13:37 ч.
Юли 2015 г. - 30.07.2015 г., 18:30 ч.

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП за изпълнен договор за обществени поръчки:

Информация за изпълнението на договор - 15.09.2015 г., 15:41 ч.